สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

Future Innovative Thailand Institute

การคิดเชิงออกแบบ

การคิดเชิงออกแบบ

นวัตกรรมสังคม

นวัตกรรมสังคม

การเปลี่ยนแปลงระบบ

การเปลี่ยนแปลงระบบ

ศึกษาค้นคว้าวิจัยปัญหา

ศึกษาค้นคว้าวิจัยปัญหาและความท้าทายสำคัญของประเทศ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำมาออกแบบทางเลือกของการพัฒนาประเทศที่เป็นไปได้และยั่งยืนในอนาคต ที่ทุกคนสามารถเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินการได้

สื่อสารสร้างความเข้าใจ

สื่อสารสร้างความเข้าใจ ในคุณค่าความสำคัญของกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างไตร่ตรอง เพื่อนำสู่กระบวนการตัดสินใจและอนาคตที่มีคุณภาพ ร่วมกันของสังคม

พัฒนานโยบายสาธารณะที่มีนวัตกรรมสูง

พัฒนานโยบายสาธารณะที่มีนวัตกรรมสูง ตอบสนองความต้องการและความท้าทายของประเทศ ได้อย่างเท่าทัน เพียงพอและแท้จริง ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า ไตร่ตรองอย่างมีส่วนร่วม กับทุกภาคส่วนในสังคม

สร้างเครือข่ายพลเมือง

สร้างเครือข่ายพลเมืองเพื่อการพัฒนาประเทศที่มีความหลากหลาย ร่วมดำเนินการได้อย่างอิสระ สร้างสรรค์ ตั้งอยู่บนฐานข้อมูล ความรู้ เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยยึดเอาประโยชน์ ของส่วนร่วมเป็นที่ตั้งอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสาร