เกี่ยวกับเรา/About us

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

Future Innovative Thailand Institute

about-slde

 กระบวนการพัฒนาประเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและเปนธรรม เปนเรื่องที่พึงปรารถนาของประชาชนในทุกประเทศ มีความพยายามอยางหลากหลายของรัฐบาลทั่วโลกที่ทดลองกระบวนการ และเครื่องมือที่แตกตางกันออกไปตามบริบท อยางไรก็ดีภายใตความแตกตางดังกลาวแตกลับมีความเห็นรวมกันวาภายใตสภาพปญหาและความทาทายที่ซับซอนนี้เปาหมายสำคัญของการพัฒนาจะตองอยูที่ความอยูดีมีสุขของประชาชนและสังคมไมใชเพียงแตเนนการพัฒนาในมิติใดมิติหนึ่งเทานั้นความอยูดีมีสุขดังกลาว ไมสามารถใชการจัดทำแผน หรือนโยบายสาธารณะ ซึ่งถูกจัดการโดยกลุมผูกำหนดนโยบายหรือผูเชี่ยวชาญแตเพียงลำพังไดอีกตอไปแตจำเปนที่จะตองใชทั้งขอมูลและความรู มาใชรวมกับกระบวนการสรางการมีสวนรวมอยางไตรตรองทั้งการคิดการตัดสินใจและการรวมกันดำเนินการ กับประชาชนทุก กลุมในสังคม อยางแทจริง ประเทศที่มีความชัดเจนในเรื่องดังกลาว เชนกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เกาหลีใต สิงคโปร ก็ลวนแลวแตมีวิสัยทัศนและมีการกำหนดเปาหมายอนาคตอยางชัดเจนนอกจากนั้นแลวยังมีกลไกพรอมยุทธศาสตรการดำเนินการที่ตอเนื่องเปด โอกาสใหหลากหลายภาคสวนไดเขามารวมดำเนินการซึ่งสงผลลัพธในการสรางความอยูดีมีสุข และมั่งคั่งของประเทศไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และยั่งยืน

 ประเทศไทยแมวาจะมีการพัฒนาขึ้นอยางมากในชวง 50 ปหลังแตสวนใหญลวนแลว เปนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตั้งอยู บนตนทุนทางสังคม สิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรที่สูงเขาไปแลกดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนตางๆ เชน คุณภาพชีวิต     ปญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม การศึกษา สุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคและการใชพลังงาน ลวนแลวแตบงชี้ถึง ปญหาและความทาทายอยางสูง หากไมมีการปรับตัวและแกไขอยางรวดเร็ว

about-pics

 ดวยสภาวะทางสังคมไทยที่ถูกละเลยใหความสำคัญกับเรื่องดังกลาวมานาน ทำใหเกิดชองวางระหวาง ขอมูลปญหาที่แทจริง การพัฒนาความรูในการแกปญหาอยางมีนวัตกรรมกระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะ กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการตรวจสอบและเรียนรูของสังคม ซึ่งวงจรดังกลาว เปนกุญแจสำคัญของการสรางอนาคตที่ดีและความอยูดีมีสุขของสังคมได แมอาจกลาวไดวาแตละองคประกอบก็ไดมีการดำเนินการอยูบางแลวในสังคมไทย แตสวนใหญเกิดขึ้นแบบแยกสวนและเปนปฏิปกษกันปญหาความตองการของประชาชน ความรูทางวิชาการ และอำนาจของภาครัฐ มักจะไมไดสอดคลองตองกันไปทำใหวงจรขางตน   ไมสามารถเกิดขึ้นไดจริง

 สังคมไทยจำเปนที่จะตองมีการพัฒนากลไกที่มีนวัตกรรมสูงขึ้นมาเพื่อชวยใหวงจรดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางแทจริง ตอเนื่องไมแยกสวนและสามารถหนุนเสริมกันไดอยางสมดุลยมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองมีความเชื่อมโยงองคประกอบตางๆเขาดวยกัน ทั้งพลังความรู พลังทางสังคมและการใชอำนาจเชิงนโยบายที่เหมาะสมเพื่อนำสูอนาคตใหมรวมกันของประเทศที่พึงปรารถนาได

วัตถุประสงค/OBJECTIVES

01:

Learning and researching Thailand’s problems and challenges in order to analyze, synthesize and design effective pathways for sustainable development that everyone can understand and be a part of in the future.

ศึกษาคนควาวิจัยปญหาและความทาทายสำคัญของประเทศ เพื่อวิเคราะห สังเคราะห และนำมาออกแบบทางเลือกของการพัฒนาประเทศที่เปนไปไดและยั่งยืนในอนาคต ที่ทุกคนสามารถเขาใจและมีสวนรวมในการดำเนินการได

 

02:

Developing public policy with high innovation, answering the needs and competitiveness of the country through research and discussions with all stakeholders within the community.

พัฒนานโยบายสาธารณะที่มีนวัตกรรมสูง ตอบสนองความตองการและความทาทายของประเทศ ไดอยางเทาทัน เพียงพอและแทจริง ผานกระบวนการศึกษา คนควา ไตรตรองอยางมีสวนรวม กับทุกภาคสวนในสังคม

03:

Communicating an understanding of importance of the system that will drive and develop the society through careful learning techniques that will lead to a system of quality decision making for the society.

สื่อสารสรางความเขาใจ ในคุณคาความสำคัญของกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม ผานกระบวนการเรียนรูอยางไตรตรอง เพื่อนำสูกระบวนการตัดสินใจและอนาคตที่มีคุณภาพ รวมกันของสังคม

 

04:

Building a diverse network of citizens for the development of the country. Engaging in a creative and open environment built upon knowledge and respect in different opinions by considering the good of the whole as a core value.

สรางเครือขายพลเมืองเพื่อการพัฒนาประเทศที่มีความหลากหลาย รวมดำเนินการไดอยางอิสระ สรางสรรค ตั้งอยูบนฐานขอมูล ความรู เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกัน โดยยึดเอาประโยชน ของสวนรวมเปนที่ตั้งอยางเปนธรรม และเทาเทียม

 

กิจกรรมสำคัญ/KEY INITIATIVES

Screen Shot 2559-04-04 at 4.37.23 PM

01:

Policy Design Lab

Provide an opportunity for design thinking, social innovation and systemic change.

 

ค่ายนโยบายเชิงนวัตกรรม เป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกับกระแสของการพัฒนอย่างยั่งยืนทั่วโลกที่พยายามคิดค้นเครื่องมือและ วิธีการใหม่ๆ มาตอบสนองโจทย์ควมท้าทายของสังคมที่มีอยู่อย่างสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังเช่นในประเทศฟินแลนด์ [Hel-sinki Designlab] ประเทศเดนมาร์ก [Mindlab] ประเทศอังกฤษ [SIX: Social Innovation Exchange, Nesta] กระบวนการดังกล่าวให้ความ สําคัญกับการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างรอบด้าน มาประกอบกับสภาพปญหาและบริบทจริงที่มี โดยเชิญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติที่มีความ หลากหลายมอยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ ควมเห็นทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติผ่านการเชิญชวนให้ ผู้เกี่ยวข้องได้เสียมาร่วมทําความเข้าใจอย่างไตร่ตรอง [deliberative process] ก่อนจะถูกนําไปทดลองปฏิบัติในบริบทที่หลากหลายแตกต่างกันไป

 

 

สถาบันออกแบบอนคตประเทศไทย จึงได้ผลักดันให้เกิดโครงการด้านนโนยบายเชิงนวัตกรรมโดยให้ความสําคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การศึกษา และ การเรียนรู้ [Education and Learning] 2) ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน [Sustainable Economy] และ 3) ธรรมภิบาลและ รัฐที่มีประสิทธิภาพสูง [Responsive Government] โดยเชื่อว่าผลที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าวจะนําไปสู่การเริ่มตั้งคําถามกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่เราพึงประสงค์ และ สร้างทางเลือกที่ทุกภาคส่วนในสังคมรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้ร่วมกัน

 

 

02:

Research for Practical Development

Focused on policy research relating to education, economy, responsive government and infrastructure, including research and study on corruption.

03:

Consultancy Service

For individuals and communities to see and understand its own problem, have knowledge and passion to solve the problem and develop community capacity for the future.