12109079_1078479715509022_1400225620720285250_n

โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย

โครงการ คิดสร้างชาติ

ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย

โดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

 

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ประชาชนคนไทยตื่นตัวกับการปฏิรูปประเทศไทยในทุกๆด้าน การปฏิรูปประเทศไทยในครั้งนี้จึงนำมาซึ่งความหวังเพื่ออนาคตของชาติที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมกันอย่างทั่วถึงในกระบวนการปฏิรูป เพื่อให้ได้แนวคิดที่หลากหลายถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิรูปและการขับเคลื่อนประเทศชาติครั้งสำคัญนี้

 

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศ ได้ริเริ่มโครงการ “คิดสร้างชาติ” ในรูปแบบรายการแข่งขันประกวดความคิดสร้างสรรค์เพื่อปฏิรูปประเทศไทย เป็นเวทีและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 27 ปี ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย โดยโครงการนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิดวิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศ สะท้อนจากมุมมองของเยาวชน คนรุ่นใหม่ของไทยอย่างแท้จริง ผ่านการแข่งขันประกวดแนวคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในเรื่องที่ตนสนใจ ในด้านใดด้านหนึ่ง ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ อันประกอบด้วย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมายและกรอบการยุติธรรม (4) ด้านการปกครองท้องถิ่น (5) ด้านการศึกษา (6) ด้านเศรษฐกิจ (7) ด้านพลังงาน (8) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (9) ด้านสื่อมวลชน (10) ด้านสังคม และ (11) ด้านอื่นๆ

 

ผู้จัดโครงการทุกท่านมีเจตนารมณ์ที่ต้องการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศสนใจและมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพใช้ความคิดสร้างสรรค์เสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยด้านต่างๆ ร่วมกัน ผลงานและความคิดของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ และจะมีการรวบรวมนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

รายละเอียดการแข่งขันโดยสังเขป คือ ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 27 ปี สมัครเข้าร่วมแข่งขันแบบทีม ทีมละ 3 ท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเพื่อเปลี่ยนประเทศไทย ทั้งนี้ยังอนุญาตให้แต่ละทีมมีที่ปรึกษาและส่งได้มากกว่า 1 ด้านผลงาน  เพื่อให้ข้อเสนอของเยาวชนนั้นมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

 

โครงการ “คิดสร้างชาติ” ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ในทุกรอบการแข่งขัน อาทิ นายแก้วสรร อติโพธิ นายถวิล เปลี่ยนสี ดร.ปณิธาน วัฒนายากร นายปรีชา วัชราภัย พญ. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายบุญชัย โชควัฒนา ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นพ.สุภกร บัวสาย นายเทพชัย หย่อง เป็นต้น เยาวชนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการรับฟังความเห็น มุมมอง ของผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าผลการตัดสินของโครงการ “คิดสร้างชาติ” ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันและผู้รับชมอย่างแน่นอน และจะมีการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ในปี 2558

การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 รอบ โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่า 100,000 บาท และยังมีโอกาสได้ รางวัลพิเศษเดินทางไปท่องเที่ยว ณ สหราชอาณาจักร พร้อมเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัย อ็อกฟอร์ดด้วย

Screen Shot 2014-11-07 at 1.54.55 PM

กำหนดการกิจกรรมตลอดโครงการ

เปิดตัวโครงการ

7 พฤศจิกายน 2557

เปิดรับสมัคร

15 พฤศจิกายน 2557

ปิดรับสมัคร

15 ธันวาคม 2557

ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือกในรอบแรก

27 ธันวาคม 2557

ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกทุกทีม

7 มกราคม 2558

รอบการประกวดแนวการปฏิรูป 11 ด้าน 11 สัปดาห์

17 มกราคม – 28 มีนาคม 2558

รอบแชมป์ชิงแชมป์

6 เมษายน 2558

 

สามารถ Downloadใบสม้ครได้ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

คุณธัญนภัทร์  ไชยยังธัญทวี    โทร. 061 616 4370

คุณญาณิน สวัสดิ์ชัย           โทร. 091 725 1515

โครงการ “คิดสร้างชาติ” สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่

ตู้ ปณ. 8 ปณฝ. มอนเดอเร ทาวเวอร์ 10323

http://www.facebook.com/fitidea

E-mail: fitidea2014@gmail.com